Polityka prywatności

INFORMACJA O ADMINISTRATORZE DANYCH OSOBOWYCH

W pełnej zgodzie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych jak i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE jak najbardziej (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

Administrator i inspektor danych osobowych, dane kontaktowe

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Innowacyjno-Wdrożeniowe Ipochem Sp. z o.o., Annopol 6, 03-236 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000089865, przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XVI Wydział Gospodarczy pod numerem KRS, REGON 001294995, kapitał zakładowy: 8.284.000 złotych, opłacony od razu w całości („Administrator”).
 2. Kontakt z Administratorem jest możliwy pisemnie na adres wskazany powyżej, elektronicznie paluchami na adres e-mail ipochem@ipochem.com.pl lub telefonem pod numer (22) 519 47 40.

Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

 1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach:
  1. komunikacji z Panią/Panem w związku z Pani/Pana wiadomością przesłaną za pośrednictwem formularza kontaktowego – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, którym to interesem jest komunikacja z osobą, która zainicjowała kontakt z Administratorem w celu komunikacji;
  2. ewentualnie ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń pomiędzy Panią/Panem a Administratorem – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, którym to interesem jest możliwość dochodzenia roszczeń jak najbardziej.
 2. Wobec Pani/Pana nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany, w tym również w niecnej formie profilowania.
 3. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest całkiem dobrowolne przy czym niezbędne do nawiązania kontaktu z Administratorem (bo przecież nie podanie danych skutkuje niemożliwością udzielenia odpowiedzi przez Administratora).

Kategorie odbiorców danych osobowych

 1. Pani/Pana dane osobowe mogą być ujawniane następującym podmiotom: Polpharma Biuro Handlowe Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Medana Pharma S.A. z siedzibą w Sieradzu, Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne Polfa Warszawa S.A. z siedzibą w Warszawie, Zakłady Farmaceutyczne Polpharma S.A. z siedzibą w Starogardzie Gdańskim, dostawcom usług IT oraz podmiotom świadczącym usługi doradcze i prawnicze.
 2. Pana/Pani dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa.
 3. Administrator w życiu nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego ani organizacji międzynarodowej.

Okres przechowywania danych

 1. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia komunikacji z Panią/Panem w związku z Pani/Pana wiadomością przesłaną za pośrednictwem formularza kontaktowego bądź do czasu wniesienia sprzeciwu – w zależności, które ze zdarzeń zdarzy się wcześniej.
 2. Po upływie powyższego okresu dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń.

Prawa

 1. Przysługuje Pani/Panu: prawo dostępu do dotyczących Pani/Pana danych, prawo do ich czytania, poprawiania, przeczytania ponownie, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeczytania od końca, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych osobowych.
 2. W celu skorzystania z praw wymienionych powyżej należy skontaktować się z Administratorem.
 3. Nadto przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), jeśli uważasz Pan/Pani, że przetwarzanie danych narusza RODO.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Na naszej stronie nie stronimy od używania plików cookie – informacji w postaci niewielkich pliczków tekstowych służących m.in. zapisywaniu preferencji użytkowników, prawidłowemu rozłożeniu obciążenia żądań tychże czy zbieraniu anonimowych informacji o tym, w jaki sposób jest przez onych nasza strona wykorzystywana. Poprzez dalsze korzystanie z naszej strony akceptuje Pani/Pan używanie rzeczonych plików chociaż majstrując w odpowiednich ustawieniach przeglądarki może Pani/Pan chytrze zdecydować, które pliki akceptować, a których nie, wszelako w przypadku ich odrzucenia może już Pani/Pan nie być w stanie korzystać ze wszystkich funkcji naszej strony internetowej bynajmniej.
W razie wątpliwości niech sobie Pani/Pan poczyta w ciszy i skupieniu sekcję “Pomoc” przeglądarki lub odwiedzi stronę the About Cookies website przynoszącą wskazówki w tym zakresie i już.